Årsmöte 2021 – protokoll

Årsmöte 2021-03-22

Närvarande: 23 medlemmar

§ 1. Ordförande Olle Dahlquist öppnande mötet

§ 2. Maud Jacobson valdes till mötesordförande

§ 3. Margareta Johansson valdes till mötessekreterare

§ 4. Lennart Isaksson och Elisabeth Johansson valdes tilljusterare.

§ 5. Ordförande redovisade hur kallelsen gått ut till medlemmarna. Godkändes av mötet.

§ 6. Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 7. Mötet fastställde att med de närvarande 23 medlemmarna var mötet beslutsmässigt.

§ 8. Olle Dahlquist föredrogverksamhetsberättelse för 2020, vilken godkändes av mötet.

§ 9. Kassören Håkan Nilsson redovisade ekonomin för 2020.

§ 10. C-L Persson föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020.

§ 11. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihe tför det gångna året.

§ 12. Motioner och förslag saknas.

§ 13. Olle Dahlquist föredrog verksamhetsplanför 2021, vilken godkändes av mötet.

§ 14. Mötet beslutade att medlemsavgifterna för 2021 ska ligga kvar på samma nivå som tidigare, 150 kr per år och medlem.

§ 15. Kassören föredrog förslag till budgetför 2021, vilken fastställdes av mötet.

§ 16. Val av funktionärer:

Ordförande            Lars Haarala                          Nyval 1 år
Styrelseledamot     Håkan Nilsson                      1 år kvar
Styrelseledamot     Andreas Fernandez               Omval 2 år
Styrelseledamot     Patrik Gunnari                      1 år kvar
Styrelseledamot     Inga-Lill Karlsson                Fyllnadsval 1 år
Styrelseledamot     Jennie Carnudd                    Nyval 2 år
Styrelseledamot     Margareta Johansson           Omval 2 år
Suppleant               Lennart Isaksson                 Omval 1 år

Revisorer:
Sammankallande   Maud Jacobson                     Omval 1 år
Ledamot                C-L Persson                          Omval 1 år
Suppleant              Olle Hage                              Nyval 1 år

Valberedning:
Sammankallande   Hans Westberg                     Omval 1 år
Ledamot                Peter Rydström                     Nyval 1 år
Ledamot                Olle Dahlquist                      Nyval 1 år

§ 17. Mötet förklarades avslutat.

Margareta Johansson Maud Jacobson

Sekreterare Ordförande

Lennart Isaksson Elisabeth Johansson

Justerare Justerare